System Ochrony Danych

Czym powinien charakteryzować się system backupu?
System backupu powinien być tak przygotowany, aby dopasować się do potrzeb i możliwości infrastruktury, na której ma działać. Powinien oferować wiele funkcjonalności, zapewniać skalowalność i być elastycznym w konfiguracji.
Podstawowe wymaganie, które stawia się takiemu systemowi to prowadzenie procesu backupu w taki sposób, aby nie zakłócać pracy innych aplikacji, jak również zapewnienie wsparcia dla coraz bardziej popularnych środowisk wirtualnych. Mając na uwadze zjawisko duplikacji plików użytkownika, które coraz częściej stanowią znaczący procent danych przeznaczonych do backupu , nowoczesny system musi potrafić efektownie dysponować przestrzenią, na której składowane są kopie zapasowe. W opisanym wyżej przypadku rozwiązaniem problemu jest odpowiednie znakowanie powtarzających się danych, co ogranicza potrzebę wielokrotnego przesyłania tych danych przez sieć teleinformatyczną, wprowadzając odpowiednie odniesienia do już skopiowanej, pojedynczej wersji danego pliku. Dzięki takiemu podejściu można uzyskać znaczne skrócenie okna backupowego, a tym samym odciążyć sieć poprzez zmniejszenie ilości przesyłanych danych.

Czy istnieje rozwiązanie pozwalające połączyć wymienione powyżej cechy?
Niewątpliwie takim rozwiązaniem jest nasz System Ochrony Danych (SOD).
SOD jest to scentralizowane środowisko dostarczające narzędzi do zautomatyzowanej ochrony danych, jednocześnie ograniczając ryzyko ich utraty. Produkt ten charakteryzuje się niezwykle wysokim poziomem skalowalności, który umożliwia przetwarzanie wielkiej ilości danych bez potrzeby posiadania skomplikowanej infrastruktury, zachowując możliwie uproszczone procesy administracyjne. Największą korzyścią wdrożenia tego rozwiązania, pomijając oczywistą oszczędność finansową, jest spełnienie wymogów formalnych dotyczących przechowywania danych.
System Ochrony Danych zapewnia pełne zautomatyzowanie tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, wykonywania archiwizacji danych poprzez scentralizowanie operacji związanych z zarządzaniem pamięcią masową.

 • Zarządzanie procesami tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych – przy pomocy jednego interfejsu administracyjnego uzyskuje się możliwość konfigurowania, monitorowania i inicjowanie procesów tworzenia oraz odtwarzania kopii zapasowych w całym środowisku informatycznym, niezależnie od jego wielkości, w końcu generowania różnorodnych raportów podsumowujących cały proces,
 • Zarządzenie hierarchiczną pamięcią masową – umożliwia definiowanie strategii zarządzania tworzeniem kopii zapasowych, archiwizacją plików oraz definiuje sposób przepływu danych między klasami pamięci masowych. Rozwiązanie to redukuje zapotrzebowanie na kosztowne nośniki oraz ogranicza koszty administrowania danymi,
 • Skalowalność – pojedynczy serwer, który zarządza systemem backupu i archiwizacji może zarządzać blisko 2 miliardami obiektów danych,
 • Zaawansowana redukcja objętości danych – wykorzystana technika pozwala na tworzenie kopii przyrostowej, deduplikacji danych źródłowych i docelowych, kompresji i zarządzania taśmami w taki sposób, aby w najbardziej możliwy sposób zmniejszyć koszty przechowywania danych, możliwie uprościć procesy administracyjne oraz ograniczyć wymagania techniczne jakie musi spełniać infrastruktura ,w którą wdrożone rozwiązania SOD.
 • SOD charakteryzuje się wieloma funkcjonalnościami. Do podstawowych należą: możliwość współdzielenia bibliotek taśmowych, backup z wykorzystaniem sieci SAN, zabezpieczenie danych użytkowników w sposób ciągły, szyfrowanie i wsparcie środowisk wirtualnych.
  Poprzez wykorzystanie relacyjnej bazy danych DB2, która służy jako repozytorium informacji o przechowywanych obiektach, możliwe stało się zjawisko deduplikacji danych zarówno po stronie klienta jak i serwera.

  Głównymi cechami wyróżniającymi SOD są:

  • backup forever-incremental – funkcjonalność ta pozwala całkowicie wyeliminować konieczność przeprowadzania cyklicznych pełnych backupów środowisk. Wynikiem czego jest wielka redukcja ilości przesyłanych danych, zmniejszając obciążenie systemów, które wykonują kopie, udostępnia funkcje przechowywania wielu wersji plików bez znacznego przyrostu objętości składowanych danych;
  • deduplikacja po stronie serwera – pierwszy sposób deduplikacji, polegający na tym, że powtarzające się bloki danych są usuwane z pul dyskowych, a otrzymane w ten sposób miejsce może posłużyć jako przestrzeń na nowe, unikalne pliki;
  • deduplikacja po stronie klienta – zapewnia znaczącą redukcję danych, które muszą być przesyłane z klienta do serwera, dzieje się tak dzięki mechanizmowi porównywania danych które mają być przesłane z danymi zgromadzonymi w centralnym położeniu;
  • backup online – przeprowadzanie procesu backupu serwerów, baz danych, maszyn wirtualnych bez konieczności wprowadzania przerw w pracy środowiska;
  • replikacja danych – dane klientów są wymieniane pomiędzy serwerami SOD za pomocą sieci z wykorzystaniem TCP/IP, co umożliwia zabezpieczenie systemów, w przypadku zniszczenia serwerowni;
  • archiwizacja danych na taśmy – mimo upływu czasu taśmy wciąż są idealnym medium przystosowanym do długoterminowego przechowywania danych. Dzięki optymalnemu stosunkowi ceny do pojemności doskonale się nadają. Dodatkowo funkcjonalność ta spełnia wymogi prawne dotyczące archiwizacji danych;
  • zarządzanie przestrzenią na taśmach – specyficzne rozwiązanie pozwalające na scalanie danych z taśm, które są wykorzystywane w znikomym stopniu zapewnia bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni biblioteki taśmowej;
  • terabajtowy model licencjonowania – sposób licencjonowania, w którym wycena zależny od ilości przechowywanych danych (po deduplikacji). Posiadane licencje uprawniają do korzystania z dowolnych rodzajów klientów.

  Nasze rozwiązanie wykorzystuje oprogramowanie IBM Tivoli Storage Manager. Dzięki temu dostarczamy Państwu system backupu i archiwizacji danych cechujący się ogromną niezawodnością i możliwością konfiguracji.

  Czym jest system IBM Tivoli Storage Manager?
  TSM jest systemem opartym o architekturę klient – serwer. Dane z klienta przesyłane są do centralnego magazynu (za pomocą sieci LAN lub SAN), tam następnie są lokowane na określonych pulach. Informacje gromadzonych obiektach przechowywane są w wydajnej relacyjnej bazie danych, która pełni rolę zarządcy w wersjonowaniu plików według określonych wcześniej polityk. Szeroki wachlarz domen, polis i klas jest wbrew pozorom łatwy w zarządzaniu, logiczny i przejrzysty. Dzięki powyższym mechanizmom możliwe jest nadzwyczaj elastyczne zarządzanie liczbą wersji i czasem retencji oraz generowanie archiwów o backup setów, dla których istnieje możliwość osobnego określenia czasu przetrzymywania. Dane, które są niezwykle istotne, można zgromadzić na aktywnych pulach, dzięki czemu skraca się do minimum czas procesu przywracania.
  TSM to system zapewniający dostępność danych niezależnie od sytuacji. Replikacja danych między serwerami TSM to jeden z głównych mechanizmów zabezpieczania środowiska oferowanego przez Tivoli Storage Manager. Podstawową ochronę zgromadzonych danych, jak też serwera TSM jest Disaster Recovery Manager (DRM). DRM jest to zbiór procedur, które pomagają administratorom podczas procesu odtwarzania repozytorium. W skład DRM wchodzi również cykliczne wykonywanie się kopii zapasowych bazy danych oraz zapasowa pula taśmowa, która jest przechowywana w bezpiecznej, zdalnej, odseparowanej lokalizacji geograficznej.

  Klient TSM:

  • Klient B/A – klasyczny klient do wykonywania backupów/archiwizacji na systemach Windows, Linux, AIX, MacOS, Solaris, HP-UX.
 • TSM for Virtual Environments – klient pozwalający na wykonywanie backupów srodowisk wirtualnych (VMware, MS Hyper-V ) bez obciążania systemów wirtualnych. Możliwość wykonywania pełnych backupów i przyrostowych.
 • TSM for Mail – klient pozwalający backupować w locie serwery poczty: MS Exchange i Lotus Domino.
 • TSM for DB – klient, który pozwala na bezustanny, spójny i scentralizowany backup baz danych ORACLE i MSSQL. Nie wymaga zatrzymywania baz danych.
 • TSM for ERP – zapewnia kopie bezpieczeństwa dla systemów planowania zasobami przedsiębiorstwa na bazie systemów SAP.
 • TSM FastBack – klient zapewniający ochronę na poziomie bloków przez wykorzystywanie snapshotowych kopii przyrostowych kluczowych zasobów w systemach Windows.

  Polecamy również inne nasze produkty komplementarne do systemów komunikacyjnych LAN/WAN: